محقق حوزه اصناف ، بازار و منابع انسانی

به منظور شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که این عوامل را در پنج عامل زیرساختی- حمایتی، مدیریتی، فناوری اطلاعات، انگیزشی و آموزشی طبقه بندی کرد و در ادامه براساس تحلیل عاملی تاییدی اقدام به تایید نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شد. اولین عاملی که بیشترین درصد واریانس تبیین شده را در نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به خود اختصاص داد و در تحلیل عاملی تأییدی نیز تأیید شد، عامل زیرساختی – حمایتی بود.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: